Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenio ochronie danych informujemy osoby, których dane osobowe przetwarzan są na stronie internetowej Przedszkola, że:

 

1. Administratorem ich danych osobowych jest Virtual Solutions Monika Nowak z siedzibą: Dziemięrzyce 69, 32-222 Racławice, prowadzącą Niepubliczne Przedszkole Minilandia w Miechowie ul. Słowackiego 15, 32-200 Miechów, tel: 883 336 843 . Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: Wiesław Napora, tel:...........…..…..……….e-mail:.……........

2. Celem przetwarzania danych jest: promocja Przedszkola.

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole stanowi 

art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie wykonania umowy - osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

4. Kategorie zbieranych danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa Przedszkola 

do którego uczęszcza, wizerunek.. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości umieszczania ww. danych na stronie internetowej Przedszkola oraz Przedszkolnym profilu Facebook w celu jego promocji.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2.

7. Przekazane dane osobowe są udostępnianie na stronie internetowej Przedszkola, Przedszkolnym profilu Facebook oraz osobom odpowiedzialnym w Przedszkolu lub działającym w imieniu Przedszkola za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Przedszkolu danych osobowych mają osoby korzystające ze strony internetowej. Dostęp do przekazanych Przedszkolu danych mają też osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Przedszkolem. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu upowszechniania w środowisku lokalnym informacji o Przedszkolu oraz w celach archiwalnych.

8. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

12. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 
W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy dzieci i ich rodziców, że:

 

1. Administratorem ich danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Minilandia w Miechowie, ul. Słowackiego 15, 32-200 Miechów, tel: 883 336 843. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot : Wiesław Napora, tel: .......………………………… e-mail: .…………………...…..

2. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych.

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzice zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia dziecka do Przedszkola i świadczenia mu usług opiekuńczo-wychowawczych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2.

6. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym za Przedszkole lub działającym w imieniu Przedszkola za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Przedszkolu danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Przedszkolem. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

7. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

10. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 
W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy osoby odbierające dzieci z przedszkola, że:

 
1. Administratorem ich danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Minilandia w Miechowie, ul. Słowackiego 15, 32-200 Miechów, tel: 883 336 843. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: Wiesław Napora, tel: ......…………………… e-mail: …....…………………...…..

2. Celem przetwarzania danych jest: realizacja odbioru dzieci z Przedszkola.

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji powyżej określonego celu (czyli brak możliwości odbierania dzieci w zastępstwie za rodziców).

5. Kategorie zbieranych danych osobowych: imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania. Źródło pochodzenia danych osobowych: rodzic uczniów.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2.

7. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Przedszkolu lub działającym w imieniu Przedszkola za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Przedszkolu danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Przedszkolem.

8. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

12. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzeniao ochronie danych informujemy podmioty współpracujące z Przedszkolem, że:

 

1. Administratorem ich danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Minilandia w Miechowie, ul. Słowackiego 15, 32-200 Miechów, tel: 883 336 843. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni podmiot: Wiesław Napora, tel: ......…………………… e-mail: …....…………………...…..

2. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań Przedszkola.

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie wykonania umowy - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której osoba jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości realizacji ww. umowy.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2.

6. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym w Przedszkolu lub działającym w imieniu Przedszkola za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Przedszkolu danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich z Przedszkolem. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

7. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

10. Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.