Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

 
W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, informujemy dzieci i ich rodziców/opiekunów że:

 

1. Administratorem zebranych danych osobowych: rodziców/prawnych opiekunów, dzieci, pracowników przedszkola jest Virtual Solutions Monika Nowak z siedzibą: Dziemięrzyce 69, 32-222 Racławice, prowadzącą Niepubliczne Przedszkole Minilandia w Miechowie ul. Słowackiego 15, 32-200 Miechów, tel: 883 336 843 .

2. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Przedszkole stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przyjęcia dziecka do Przedszkola i świadczenia mu usług opiekuńczo-wychowawczych.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 2.

6. Przekazane dane osobowe będą udostępnianie osobom odpowiedzialnym za Przedszkole lub działającym w imieniu Przedszkola za realizację celów wskazanych w pkt. 2. Dostęp do przekazanych Przedszkolu danych osobowych mają wyłącznie osoby działające z upoważnienia administratora danych osobowych. Osoby te zobowiązane są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu umowy wiążącej ich ze Przedszkolem. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

7. Przechowywane dane osobowe zabezpieczone są w sposób fizyczny oraz w systemach informatycznych posiadających odpowiedni stopień zabezpieczeń.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.