Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
  „MINILANDIA”Podstawa prawna statutu niepublicznego przedszkola „Minilandia”

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 • Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989r.

&1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niepubliczne przedszkole „Minilandia" działa na podstawie:

 • wpisu do ewidencji wydanego przez starostę miasta Miechów, wydanego osobie fizycznej,
 • niniejszego statutu niepublicznego przedszkola nadanego placówce przez osobę prowadzącą.

&2

 1. Niepubliczne przedszkole „Minilandia" jest placówką niepubliczną.
 2. Miejscem działalności niepublicznego przedszkola jest lokal wynajęty, znajdujący się przy ul. Juliusza Słowackiego 15 w Miechowie. Lokal wynajmowany jest
  od Wiesława i Jolanty Napora od dn. 01.08.2013r.  
 3. Niepubliczne przedszkole używa nazwy w pełnym brzmieniu: Niepubliczne Przedszkole „Minilandia".
 4. Organem prowadzącym jest: mgr Monika Nowak.

&3

CELE I ZADANIA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 1. Celem niepublicznego przedszkola „Minilandia" jest:
 • objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi
  i otaczającego go świata,
 • umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
  • przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie poprzez częste obcowanie z kulturą
   i sztuką.

 

 1. Powyższe cele, niepubliczne przedszkole „Minilandia" realizuje poprzez:
 • kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
 • budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, ruchowej i muzycznej,
 • upowszechnianie konwencji o prawach dziecka,
  • tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie ekspresywnej, reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka, (ze szczególnym uwzględnieniem gotowości do nabywania i rozwijania umiejętności czytania i pisania),
  • stwarzanie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia,
  • integrowanie treści edukacyjnych,
   • rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, poprzez systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznej,
   • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym zapewnienie odpowiednich oddziaływań wobec dzieci z deficytami rozwojowymi oraz dzieci

&4

ORGANY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

1. Organami niepublicznego przedszkola „Minilandia" są:

 • dyrektor,
 • rada pedagogiczna, jako organ kolegialny niepublicznego przedszkola w skład, którego wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele.

&5

1. Do kompetencji i zadań dyrektora należy:

 • tworzenie odpowiednich warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niepublicznego przedszkola,
 • kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych warunków pracy
   i stosunków pracowniczych,
 • projektowanie i zatwierdzanie organizacji pracy niepublicznego przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć podstawowych i dodatkowych oraz ramowego rozkładu dnia,
 • decydowanie w sprawach zatrudniania lub zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników niepublicznego przedszkola,
 • wyrażanie zgody na rozpoczęcie stażu związanego z awansem zawodowym,
 •  podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania dzieci do niepublicznego przedszkola, oraz skreślania z listy w przypadkach określonych w niniejszym statucie.
 • wyrażanie zgody na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza placówką,
 • zapewnienie nauczycielom pomocy organizacyjnej w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
 • określanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
 • organizowanie spraw związanych z bhp w przedszkolu, w tym zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie wszelkich zajęć organizowanych przez niepubliczne przedszkole.
 • stwarzanie wychowankom warunków do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
 • ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej niepublicznego przedszkola; w szczególności: prawidłowe gospodarowanie środkami finansowymi oraz dokonywanie wydatków w ramach obowiązującego planu finansowego i w kwotach nieprzekraczających wysokości w nich przewidzianych,
 • przydzielanie pracownikom niepublicznego przedszkola zakresu czynności, w tym nauczycielom,
 • koordynowanie działań organów niepublicznego przedszkola poprzez umożliwianie swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji
  oraz umożliwianie wymiany bieżących informacji,
 • rozstrzyganie wszelkich sporów i nieprawidłowości zaistniałych między organami niepublicznego przedszkola z uwzględnieniem zakresu kompetencji tych organów,
 • występowanie z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela,
 • przyznawanie nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom niepublicznego przedszkola,
 • występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
  dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
 • reprezentowanie niepublicznego przedszkola na zewnątrz w sprawach organizacyjnych,
 • dbanie o wizerunek zewnętrzny przedszkola
 • przykładanie wszelkich starań do budowania pozytywnej atmosfery pomiędzy współpracownikami przedszkola

&6

 • ·Rada pedagogiczna opiniuje:
  • organizację pracy niepublicznego przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć podstawowych i dodatkowych w poszczególnych grupach oraz ramowy rozkład dnia,
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
   • propozycje dyrektora dotyczące przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć
    w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz ewentualnych, dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych,
   • projekt zmian projektu organizacji wychowania przedszkolnego niepublicznego   przedszkola,
   • proponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego,
   • organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 1. Rada pedagogiczna zbiera się na zebraniach zgodnie z ustalonym harmonogramem lub bieżącymi potrzebami.
 2. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności,
  co najmniej połowy jej członków.
 3. Członkowie rady pedagogicznej oraz inne osoby biorące udział w zebraniach rady
  są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych podczas tych zebrań. Informacje, które dotyczą bezpośrednio dziecka mogą być udzielane rodzicom lub jego prawnym opiekunom.

&7

 1. Organy niepublicznego przedszkola współpracują ze sobą, a koordynatorem ich działań jest dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania
   i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory, nieprawidłowości zaistniałe między organami niepublicznego przedszkola rozstrzyga dyrektor uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 3. Konflikty między dyrektorem a personelem rozwiązywane są polubownie poprzez rozmowę, negocjacje, a w przypadku ich niepowodzenia na drodze sądowej.

&8

ORGANIZACJA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną niepublicznego przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 w grupie na jedną zmianę.
 3. Dyrektor niepublicznego przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego, dwóch lub więcej nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 4. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13:00.
 5. Niepubliczne przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku,
  z wyjątkiem przerw ustalonych przez dyrektora . Rok przedszkolny zaczyna się z dniem
  1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia następnego roku.
 6. Dyrektor ustala przerwę w działalności niepublicznego przedszkola w okresie wakacyjnym,
 7. Niepubliczne przedszkole czynne jest od godziny 7:00 do 18.00.
 8. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 45 minut,
 9. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi:
 • z dziećmi w wieku 2,5 - 3 lata około- 15-20 min.
 • z dziećmi w wieku 4 - 5 lat około – 30 - 35 minut.

&9

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek osobistego przyprowadzania
  i odbierania dziecka z niepublicznego przedszkola,
 2. Rodzice powinni przyprowadzić dziecko do sali przedszkolnej i oddać go pod opiekę osoby dyżurującej,
 3. Rodzice lub prawni opiekunowie mają obowiązek odbierania dziecka z niepublicznego przedszkola najpóźniej do godziny 18:00. W przeciwnym razie za każdą rozpoczętą, przekroczoną godzinę naliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 10 zł.

& 10

1. Niepubliczne przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w następujący sposób:

 • każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego, dwóch lub więcej nauczycieli,
 • w grupie najmłodszej, a także w zależności od potrzeb w grupie starszej,
  jest zatrudniona osoba pełniąca funkcję pomocy nauczyciela w sprawowaniu opieki nad dziećmi,
 • podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci,
 • niepubliczne przedszkole stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp
  i ppoż.
 • praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza niepublicznego przedszkola prowadzona jest na podstawie aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego przez dyrektora niepublicznego przedszkola oraz programów własnych.
 • szczegółowe zadania niepublicznego przedszkola i sposób ich realizacji planowany jest i ustalany w rocznych planach pracy
 • organizację pracy niepublicznego przedszkola określa tygodniowy rozkład zajęć
  oraz ramowy rozkład dnia ustalony i zatwierdzony przez dyrektora .
 • niepubliczne przedszkole organizuje bezpłatne zajęcia takie jak: gimnastyka ogólnorozwojowa, gimnastyka ciała, gimnastyka buzi i języka, zajęcia umuzykalniające, zajęcia informatyczne, zajęcia matematyczne, bajkoterapia, zajęcia artystyczne, zajęcia teatralne oraz płatne zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia ceramiczne, teatr, taniec, katecheza, zajęcia logopedyczne, robotyka.

& 11

 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłków tj.: śniadanie, obiad i podwieczorek.
 2. Posiłki przygotowywane i dostarczane są przez firmę cateringową - Mad-Mar  do niepublicznego przedszkola i spożywane w sali,
  w wyznaczonym do tego miejscu .
 3. Koszty wyżywienia dziecka pokrywają rodzice,
 4. Dzienną stawkę wyżywienia ustala firma cateringowa.

& 12

 1. Niepubliczne przedszkole prowadzi dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku przedszkolnym.
 2. Niepubliczne przedszkole prowadzi indywidualną obserwację rozwoju dziecka udokumentowaną w kartach obserwacji.
 3. Nabór dzieci do niepublicznego przedszkola odbywa się wg kolejności zgłoszeń i ilości wolnych miejsc.

 

Zasady przyjmowania dzieci do niepublicznego przedszkola:

 • zapisu do niepublicznego przedszkola dokonuje dyrektor,
 • · zapisy do niepublicznego przedszkola prowadzone są przez cały rok do wyczerpania miejsc każdego roku,
 • · podstawą zgłoszenia dziecka do niepublicznego przedszkola jest "Karta zapisu dziecka do niepublicznego przedszkola ",
 • · dzieci wymagające integracji w grupie ogólnodostępnej, mogą być przyjęte do grupy jedynie za zgodą nauczyciela prowadzącego oddział

 

 1. Dyrektor niepublicznego przedszkola zastrzega sobie prawo przyjmowania
  do niepublicznego przedszkola, w pierwszej kolejności dzieci, które kontynuują uczęszczanie do placówki.
 2. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dziecka uczęszczającego
  do niepublicznego przedszkola w następujących przypadkach.

Powody skreślenia dziecka z listy uczęszczania do przedszkola:

 • systematycznego zalegania z odpłatnością za niepubliczne przedszkole,
 • długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w niepublicznym przedszkolu,
 • nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego projektu organizacji wychowania przedszkolnego.

& 13

WYCHOWANKOWIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 

 1. Do niepublicznego przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 do 5 r. ż. , a w szczególnych przypadkach dzieci poniżej 2,5 lat.
 2. W razie odroczenia dziecku rozpoczęcia obowiązku szkolnego może ono przebywać
  w przedszkolu o rok dłużej.

 

Wychowanek niepublicznego przedszkola ma prawo do:

 • właściwie organizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego oraz dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia dowolne, zajęcia zorganizowane, spacery, wycieczki i sytuacje okolicznościowe,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony jego godności osobistej,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym, poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb, jak potrzeby: fizjologiczne, emocjonalno-społeczne, bezpieczeństwa, akceptacji i uznania,
 • zabawy,
 • różnorodności doświadczeń,
 • zdrowego żywienia,
 • doświadczania konsekwencji swojego zachowania (w granicach norm bezpieczeństwa),
 • wprowadzenia w kulturę bycia,
 • właściwego przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej,
 • pomocy w wyrównaniu szans rozwojowych,
 • rozwijania zdolności i zainteresowań.

 

Dziecko ma obowiązek:

 • poszanowania godności rówieśników i dorosłych,
 • uczenia się i przestrzeganie reguł współżycia w grupie,
 • wykonywania czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości.
 • Uczestnictwa w zabawach i zajęciach organizowanych przez nauczycieli
 • Przestrzegania zasad i reguł ustalonych w grupie i przedszkolu

&14

RODZICE

1. Do obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie niniejszego statutu przedszkolnego ,
 • zaopatrzenie dziecka w przybory toaletowe (pasta, kubek, szczotka do zębów, ręczniczek- zmieniany raz w tygodniu),
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z niepublicznego przedszkola osobiście
  lub przez dorosłą osobę upoważnioną na piśmie przez rodziców najpóźniej do godziny 18-tej
 • terminowe wnoszenie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • zgłaszanie przyczyn długoterminowych nieobecności dziecka w przedszkolu,
 • zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, uczuleniach pokarmowych.

2. Rodzice mają prawo do:

 • zaznajomienia się z programem realizowanym w przedszkolu oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy,
 • uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka.
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli n/t rozwoju dziecka.
 • wyrażania i przekazywania opinii oraz wniosków na temat pracy niepublicznego przedszkola dyrektorowi .

& 15

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

 1. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, prowadzący pracę dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą posiadają przygotowanie pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego.
 2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą zgodnie
   z przyjętym programem nauczania i odpowiadają, za jakość wyników tej pracy.
 3. W przedszkolu mogą być także zatrudnieni nauczyciele pomocniczy, posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne lub średnie, którzy wspomagają nauczyciela
  w oddziaływaniach wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczych.
 4. Nauczyciele przestrzegają praw dziecka.
 5. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi niepublicznego przedszkola, kserokopii potwierdzonej zgodnością
  z oryginałem dyplomu uczelni wyższej oraz aktualnych badań.

&16

1. Do zadań nauczyciela należy:

 •             rzetelne planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • wspieranie indywidualnego rozwoju psychoficznego dziecka zgodnie z jego zdolnościami i zainteresowaniami,
 •  realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
  i zainteresowania uczniów,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz ich dokumentowanie,
 •  stosowanie twórczych i nowatorskich metod pracy,
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece,
 •  współpraca ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,
 • dbałość o warsztat pracy, gromadzenie pomocy naukowych, troska o estetykę
  i czystość pomieszczeń,
 • prowadzenie dokumentacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 •  realizacja zaleceń dyrektora,
 • czynny udział w pracach rady pedagogicznej oraz realizowanie jej postanowień
  i uchwał,
 • organizowanie uroczystości, spotkań itp. wynikających z kalendarza imprez przedszkolnych.

 

 1. Nauczyciel ma prawo:
 • wnioskowania o dokonanie oceny pracy,
 • wniesienie odwołania od ustalonej oceny w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
 • zgłoszenia propozycji programu wychowania przedszkolnego, spośród dostępnych
  w ofercie oświatowej,
 • opracowania programu własnego,
 • wyboru książek ćwiczeniowych wspomagających proces dydaktyczny,
 • swobody w stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa
  za najwłaściwsze, spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne,
 • korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.

&17

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Prywatne przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:
 • zebrania,
 • dyżury pedagogiczne nauczycieli według ustalonego harmonogramu,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem,
 • warsztaty twórczości dzieci i rodziców oraz uroczystości przedszkolne.
 • Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnianiem prawa rodziców do zaznajamiania z programem wychowania i kryteriami rozwoju dzieci na danym etapie,
 • Nauczyciel wspiera rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki
  w szkole.

&18

 1. Zakres obowiązków innych pracowników zatrudnionych w przedszkolu:
 • zapewnienie sprawnego działania prywatnego przedszkola, jako obiektu użyteczności publicznej,
 • utrzymanie placówki i jej otoczenia w ładzie i czystości,
 • współdziałanie z nauczycielem w celu zapewnienia dzieciom należytej opieki
  i bezpieczeństwa.
 1. Szczegółowy zakres czynności tych pracowników ustala dyrektor prywatnego przedszkola

&19

ŚRODKI FINANSOWE

 1. Prywatne przedszkole uzyskuje środki finansowe na działalność placówki poprzez:
 • Wpłaty rodziców otrzymywane w okresie od 01 do 10 dnia każdego m-ca.
 • Dotacje otrzymywane z Urzędu Miasta Miechów.

 

&20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut niepublicznego przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej tj.; nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
 2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego projektu organizacji wychowania przedszkolnego .

& 21

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez dyrektora placówki.